Ako vypovedať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa uzatvára na základe poistnej zmluvy. Rovnako, ako musí jej uzatvorenie zodpovedať istým pravidlám, platí to aj pri jej vypovedaní. Výpoveď zmluvy na havarijné poistenie je upravená na základe Občianskeho zákonníka a na základe konkrétnych poistných podmienok jednotlivých poisťovní, ktoré sú súčasťou zmluvy. Výpoveď havarijného poistenia musí byť písomnou formou a doručená do poisťovne najneskôr v šesťtýždňovej lehote pred koncom poistného obdobia, čo sú rovnaké podmienky ako aj pre povinné zmluvné poistenie. Poistným obdobím sa v tomto prípade myslí spravidla technický rok, to znamená 12 mesiacov.

Dôvodov, aby sa havarijné poistenie mohlo vypovedať, je niekoľko:

 • ak prišlo k zmene vlastníka t. j. nastala kúpa/predaj motorového vozidla, na ktoré bolo uzatvorené havarijné poistenie
 • ak prišlo k vyradeniu motorového vozidla z evidencie
 • ak prišlo k odcudzeniu vozidla
 • ak uplynula doba platná pre havarijné poistenie
 • ak neprišlo k uhradeniu poistného aj napriek upomienke z poisťovne
 • ak prišlo k dohode medzi poistníkom a poisťovňou
 • ak prišlo k situácii uvedenej podľa osobitého predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach

Výpoveď havarijného poistenia

 • Zmluvu k havarijnému poisteniu možno vypovedať jedine písomne.
 • Pre vypovedanie zmluvy CASCO poistenia platia rovnaké zákonné limity ako pri PZP (6 týždňov pred koncom poistného obdobia).
 • Havarijné poistenie môže vypovedať iba poistník, prípadne poverená osoba s platnou plnou mocou.
 • V závislosti od prípadu je potrebné predložiť aj príslušné dokumenty (napr. potvrdenie o likvidácii vozidla, kúpna zmluva, kópia technického preukazu, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a pod.)
 • Ak je výpoveď oprávnená a včas podaná, havarijné poistenie je vypovedané dňom riadneho oznámenia výpovedi poisťovni, príp. po tzv. ochrannej lehote, ktorá zvyčajne býva v rozsahu 8 dní.

Pre jednoduché vypovedanie poistenia si stiahnite vzor výpovede havarijného poistenia.