Výluky z havarijného poistenia

Vo všetkých typoch poistenia sú zadefinované aj výluky. Ide o konkrétne riziká alebo situácie, na ktoré sa dané poistenie nevzťahuje. Havarijné poistenie síce kryje celý raz rizík a nepríjemností, má však tiež svoje výluky. Prečítajte si, na čo si treba pri tomto poistení dať pozor.

Havarijné poistenie a jeho najčastejšie výluky

V porovnaní s povinným zmluvným poistením je havarijné poistenie, inak zvané aj kasko, komplexnejší produkt. Preto sa aj výluky medzi jednotlivými poisťovňami môžu líšiť. Čo môže byť v jednej poisťovni zahrnuté vo výlukách, môže byť v inej poisťovni kryté. Preto aj v tomto prípade platí, že pred uzatvorením poistenia je dôležité preštudovať si poistné podmienky. Medzi najbežnejšie výluky však patria tieto situácie a riziká: 

  • poškodenia, ktoré boli na vozidle spôsobené úmyselne,
  • škody, ktoré na aute vznikli pri páchaní trestnej činnosti,
  • škody, ktoré vznikli pri vojnovej udalosti, vzbure, štrajku alebo teroristickom útoku,
  • poškodenia, ktoré nastali pri nesprávnej obsluhe alebo údržbe,
  • škody, ku ktorým došlo následkom neschváleného použitia automobilu,
  • poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku prirodzeného opotrebovania, následkom chybnej konštrukcie, chyby materiálu alebo výrobnej chyby.
  • škoda spôsobená vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. 

Ďalšie výluky z havarijnej poistky

S poistným plnením sa tiež môže rozlúčiť každý vodič, ktorý spôsobil nehodu a zároveň porušil zákon. Okrem jazdy pod vplyvom alkoholu sem patrí napríklad aj prekročenie rýchlosti, telefonovanie počas šoférovania alebo obsluha motorového vozidla bez platného vodičského preukazu. Ďalšou výlukou je porušenie poistnej zmluvy. Najčastejšie ide o prípady, keď je vozidlo použité na iné účely, než aké sú definované v poistnej zmluve. Napríklad taxislužba, autoškola, prenájom vozidla a mnohé ďalšie. 

Ani uzatvorenie toho najlepšieho havarijného poistenia neoprávňuje vodiča k tomu, aby sa k svojmu vozidlu správal bezohľadne a nezodpovedne. Výluky z tohto poistenia preto najčastejšie predstavujú také situácie, ktorým sa motorista môže vyhnúť tým, že bude zodpovedne šoférovať a náležite sa starať o svoje vozidlo.