Leasing – čo to je a ako funguje?

Leasing (lízing) predstavuje prenájom vecí za stanovené splátky, pričom sa tieto veci môžu po určitom čase stať majetkom nájomcu. Ten si danú vec môže odkúpiť za symbolickú zostatkovú cenu.

Predmetom leasingového financovania môžu byť okrem najrôznejšej dopravnej techniky (napr. ťahač, náves, autobus a pod.), strojov a zariadení (napr. poľnohospodárska technika) a nehnuteľností aj osobné a malé úžitkové automobily:

  • osobný automobil
  • úžitkový automobil (do 3,5 tony)
  • motocykel

Leasing funguje jednoducho: leasingová spoločnosť zakúpi od predajcu automobil (kúpna zmluva) a ten, ako vlastný majetok, ďalej prenajíma (leasingová zmluva). Takáto leasingová zmluva potom upravuje vzťahy nielen počas doby prenájmu, ale zväčša aj pri ukončení leasingu – odkúpení predmetu.

Havarijné poistenie a leasing vozidla

V prípade financovania kúpy vozidla prostredníctvom leasingu vyžaduje vždy lízingová spoločnosť od držiteľa vozidla – nájomcu v leasingovom prenájme, aby mal uzatvorené aj havarijné poistenie. Toto havarijné poistenie musí byť uzatvorené na krytie všetkých rizík, teda aj na krytie odcudzenia vozidla.

Lízingová spoločnosť ako vlastník vozidla umožní financovanie kúpy vozidla prostredníctvom leasingu len za predpokladu, že havarijné poistenie bude vinkulované počas celej doby splácania v jej prospech, resp. že vinkulované bude poistné plnenie z havarijného poistenia. Tak sa chráni pred prípadnými stratami hodnoty vozidle, ktoré je až do skončenia splátkového kalendára v jej vlastníctve.

Každá lízingová spoločnosť vie poskytnúť kupujúcemu povinné zmluvné poistenie i havarijné poistenie prostredníctvom niektorej svojej sesterskej spoločnosti, ktorá má oprávnenie k sprostredkovaniu poistenia. To neznamená, že nájomca musí uzatvoriť povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie cez lízingovú spoločnosť a platiť poistné v splátke lízingu.

Držiteľ vozidla, ktorý financuje kúpu auta prostredníctvom leasingu, si môže obe poistenia – povinné zmluvné i havarijné poistenie uzatvoriť aj individuálne. Individuálne uzatvoriť havarijné poistenie alebo povinné zmluvné poistenie je výhodnejšie, pretože počas trvania leasingu nie je poistné súčasťou lízingovej splátky a nájomca má tak možnosť individuálneho výberu poistenia v ďalších rokoch.